VersaTip 2000-6, Dremel VersaTip 2000-6, Другие (или разные) электроинструментыVersaTip 2000-6


Купить Паяльники и принадлежности для пайки VersaTip 2000-6

Паяльники и принадлежности для пайки VersaTip 2000-6

Oписание:

Газовый паяльник Dremel VersaTip 2000-6. Один инструмент для 6 разных операций: запаивание, расплавление, горячая резка, сварка, термоусадка и выжигание (пирография).Основные особенности:- Всегда и везде готов к работе.- Возможность выполнения точных и сложных работ- ДолговечностьКомплектация:- Dremel VersaTip- Паяльная насадка- Режущий нож- Нож для горячей резки- Плоская широкая нагревательная насадка- Отражатель- Насадка для горячего воздуха- Паяльная насадка с голубым острием- Губка + коробочка- Ознакомительный рекламный проспект- Инструкция по эксплуатации- Жестяной кейс для храненияТехнические характеристики:Воспламенение: пьезоВремя горения: 90 мин.емкость резервуара: 17 мл / 9 гТемпература:- Атмосферный воздух: 1,200 градусов Цельсия- Горячий воздух: 680 градусов Цельсия- Насадки 550 градусов ЦельсияВес: 0.135 кг

Цена 3499 руб.

ID: 150896979


Kатегория товара:
Другие (или разные) электроинструменты

Бренд:
Dremel


новости
 • (градусов насадка VersaTip)
 • Нет данных

  Gazovyy payal'nik Dremel VersaTip 2000-6. Odin instrument dlya 6 raznyh operaciy: zapaivanie, rasplavlenie, goryachaya rezka, svarka, termousadka i vyzhiganie (pirografiya).Osnovnye osobennosti:- Vsegda i vezde gotov k rabote.- Vozmozhnost' vypolneniya tochnyh i slozhnyh rabot- Dolgovechnost'Komplektaciya:- Dremel VersaTip- Payal'naya nasadka- Rezhuschiy nozh- Nozh dlya goryachey rezki- Ploskaya shirokaya nagrevatel'naya nasadka- Otrazhatel'- Nasadka dlya goryachego vozduha- Payal'naya nasadka s golubym ostriem- Gubka + korobochka- Oznakomitel'nyy reklamnyy prospekt- Instrukciya po ekspluatacii- Zhestyanoy keys dlya hraneniyaTehnicheskie harakteristiki:Vosplamenenie: p'ezoVremya goreniya: 90 min.emkost' rezervuara: 17 ml / 9 gTemperatura:- Atmosfernyy vozduh: 1,200 gradusov Cel'siya- Goryachiy vozduh: 680 gradusov Cel'siya- Nasadki 550 gradusov Cel'siyaVes: 0.135 kg

  Ключевые слова:

  насадка, градусов, Паяльная, Dremel, VersaTip, Цельсия, воздух, Газовый, проспект, рекламный, Ознакомительный, коробочка
  nasadka, gradusov, Payal'naya, Dremel, VersaTip, Cel'siya, vozduh, Gazovyy, prospekt, reklamnyy, Oznakomitel'nyy, korobochka

  ---

  Rating: