Ручные пресс-клещи shtok пк-10 03009, Ручные пресс-клещи shtok пк-10 03009, Клещи и бокорезы (кусачки боковые)Ручные пресс-клещи shtok пк-10 03009


Купить Ручные пресс-клещи shtok пк-10 03009

Ручные пресс-клещи shtok пк-10 03009

Oписание:

Вес: 0.5 кг; Тип: для силовых наконечников ; Снятие изоляции: нет ; Винторез: нет ; Сечение неизолир. наконечников (Al): 0.5-1 кв.мм; Сечение неизолир. наконечников (Сu): 0.5-1 кв.мм; Max сечение неизол. наконечников (Al): 10 кв.мм; Min сечение неизол. наконечников (Al): 0.5 кв.мм; Max сечение неизол. наконечников (Сu): 10 кв.мм; Min сечение неизол. наконечников (Сu): 0.5 кв.мм; Разъемы RJ: нет ; Автоклеммы: нет ; Втулочные наконечники НШВИ и НШВИ(2): нет ; Для RG кабеля: нет ; Изолированные наконечники и гильзы: нет ; Медные и алюминиевые наконечники: есть

Цена 903 руб.

ID: 134423626


Kатегория товара:
Клещи и бокорезы (кусачки боковые)

Бренд:


новости
 • (наконечников неизол сечение)
 • Нет данных

  Ves: 0.5 kg; Tip: dlya silovyh nakonechnikov ; Snyatie izolyacii: net ; Vintorez: net ; Sechenie neizolir. nakonechnikov (Al): 0.5-1 kv.mm; Sechenie neizolir. nakonechnikov (Su): 0.5-1 kv.mm; Max sechenie neizol. nakonechnikov (Al): 10 kv.mm; Min sechenie neizol. nakonechnikov (Al): 0.5 kv.mm; Max sechenie neizol. nakonechnikov (Su): 10 kv.mm; Min sechenie neizol. nakonechnikov (Su): 0.5 kv.mm; Raz'emy RJ: net ; Avtoklemmy: net ; Vtulochnye nakonechniki NShVI i NShVI(2): net ; Dlya RG kabelya: net ; Izolirovannye nakonechniki i gil'zy: net ; Mednye i alyuminievye nakonechniki: est'

  Ключевые слова:

  наконечников, сечение, неизол, наконечники, Сечение, неизолир, НШВИ, Вес, Медные, гильзы, Изолированные, кабеля
  nakonechnikov, sechenie, neizol, nakonechniki, Sechenie, neizolir, NShVI, Ves, Mednye, gil'zy, Izolirovannye, kabelya

  ---

  Rating: